Ogólne warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Zakres
  1. Niniejsze warunki uczestnictwa (zwane dalej "Warunkami Umowy") odnoszą się do udziału we wszystkich konkursach organizowanych przez goodbeans GmbH (zwane dalej goodbeans), chyba, że określono inaczej w odpowiednim konkursie i jego opisie.
  2. Warunki Umowy mają zastosowanie w każdej sytuacji z późniejszymi zmianami w okresie użytkowania. Stosuje się je uzupełniająco w stosunku do określonych warunków danego konkursu, jeśli takowe istnieją. Biorąc udział w konkursie, uczestnik jednoznacznie zgadza się na niniejsze warunki, jak również na szczególne warunki zawarte w pytaniu konkursowym.
 2. Uczestnictwo
  1. Wszystkie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat są uprawnione do uczestnictwa w konkursach. Nieletni, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi, kwalifikują się do uczestnictwa w przypadku, gdy umożliwia im to goodbeans oraz zgadza się na to ich prawny przedstawiciel. Wyłączeni z uczestnictwa są pracownicy goodbeans oraz powiązane firmy, jak również potencjalni partnerzy biznesowi i członkowie ich rodzin. Uczestnictwo w konkursach za uiszczeniem opłaty (w rozumieniu przepisów o konkursie wydanych przez państwowe władze medialne) jest dozwolone tylko dla uczestników w wieku powyżej 14 roku życia.
  2. Każdy uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko we własnym imieniu i tylko jednorazowo. Potencjalne wygrane są niezbywalne.
  3. Udział w konkursach jest, bez względu na inne sposoby uczestnictwa określone w opisie konkursu, możliwy poprzez wysłanie odpowiednio opieczętowanej kartki pocztą. Pocztówka powinna być zaadresowana do: goodbeans GmbH
   Konkurs „(Tytuł)“
   Winsstraße 62/63
   10405 Berlin
   W przypadku krótkoterminowych konkursów, np. gdy zwycięzca zostaje wybrany w trakcie lub tuż po ogłoszeniu konkursu, udział drogą pocztową nie jest możliwy ze względu na ograniczenia czasowe.
  4. Uczestnik zobowiązany jest podać tytuł konkursu, wymaganą odpowiedź (jeśli dotyczy) oraz swoje prawdziwe nazwisko, adres i inne dane osobowe, które są wymagane w celu określenia zwycięzcy oraz dostarczenia potencjalnej nagrody.
  5. Jeśli udział w konkursie wymaga wysyłania materiałów (np. w przypadku konkursów plastycznych lub artystycznych), uczestnik gwarantuje, że jest on jedynym właścicielem wszystkich praw do użytkowania i eksploatacji nadesłanego materiału. Przysyłając materiały konkursowe, uczestnik wyraża zgodę na udostępnienie goodbeans praw własności i kompleksowego użytkowania oraz eksploatacji nadesłanych materiałów, chyba, że uczestnik zgłosi swój sprzeciw w tej kwestii w formie pisemnej w momencie wysyłania materiałów. goodbeans nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nadesłane materiały, bez względu na odpowiedzialność za umyślne lub rażące zaniedbanie. Po zakończeniu konkursu, goodbeans ma prawo odrzucić jakikolwiek nadesłany materiał.
  6. Termin zakończenia składania zgłoszeń konkursowych upływa w dniu zakończenia okresu uczestnictwa w konkursie. Jeśli zakończenie udziału w konkursie wypada w niedzielę lub w oficjalne święto, obowiązuje ostatni dzień roboczy (nie sobota) przed datą zakończenia.
 3. Realizacja i Nagrody
  1. Wyłonienia zwycięzców dokonuje goodbeans, jego pracownicy, osoby pomocnicze lub upoważnione osoby trzecie. goodbeans nie ponosi odpowiedzialności za minimalnie niedbałe zachowanie tych osób w procesie wyłaniania zwycięzców, bez względu na odpowiedzialność za umyślne lub rażące zaniedbanie. Droga prawna jest wykluczona.
  2. Przy uczestnictwie w konkursach za uiszczeniem opłaty (w rozumieniu przepisów o konkursie wydanych przez medialne władze państwowe), wynagrodzenie uczestników w wieku poniżej 14 roku życia jest wykluczone.
  3. DWyłonieni zwycięzcy zostaną powiadomieni telefonicznie, e-mailowo, listownie lub faksem. Każdy powiadomiony zwycięzca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania goodbeans, czy uznaje wygraną nagrodę. Jeśli goodbeans nie otrzyma takiej informacji w rozsądnym okresie czasowym, możliwość uzyskania nagrody wygasa i goodbeans zastrzega sobie prawo do wyłonienia i powiadomienia o wygranej innego zwycięzcy. Pierwotnie wyłoniony zwycięzca nie ma prawa do roszczeń o odszkodowanie. W przypadku, gdy goodbeans posiada adres wyłonionego zwycięzcy, goodbeans zastrzega sobie prawo do wysłania nagrody pocztą wraz z powiadominiem o wygranej.
  4. Potencjalna wizualna prezentacja nagrody w opisie konkursu nie zawsze jest identyczna z rzeczywistą. Różnice, w tym między innymi model, kolor i funkcje, są możliwe.
  5. Zasadniczo wygrana składa się wyłącznie z nagrody, wartości i ilości określonej przez goodbeans. W razie wątpliwości, opłaty pocztowe za wysłanie nagrody za granicę nie są uwzględnione. Potencjalne koszty pośrednie, które mogą wystąpić w wyniku użytkowania wygranej są uwzględnione jedynie w przypadku wyraźnego oświadczenia w konkursie.
  6. goodbeans nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą dotknąć uczestnika lub osobę trzecią w wyniku przyjęcia oraz/lub użytkowania nagrody, bez względu na odpowiedzialność za umyślne lub rażące zaniedbanie.
  7. Płatność gotówkowa i wymiana nagród jest wykluczona. Jeśli nagroda nie może być odebrana przez zwycięzcę (np. ze względu na czas), wygasa bez zastąpienia. Nagrody są niezbywalne.
 4. Przedwczesne Zakończenie, Wykluczenie
  1. goodbeans zastrzega sobie prawo do zakończenia lub zamknięcia konkursu w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia i bez podania przyczyn. Ma to zastosowanie w szczególności, jeśli konkurs nie może zostać rozpoczęty lub kontynuowany z przyczyn technicznych lub prawnych. W tym przypadku uczestnicy nie mają prawa do żadnych roszczeń wobec goodbeans.
  2. goodbeans zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnikom udziału w konkursie w szczególności jeśli zostały przez nich naruszone Warunki Umowy lub jeśli zostały użyte jakiekolwiek manipulujące lub nieuczciwe środki. goodbeans może wyrazić tego typu wyjątki z mocą wsteczną, pozbawić nagród i zażądać ich zwrotu.
 5. Ochrona Danych
  1. goodbeans szanuje prywatność uczestników i zobowiązuje się do ochrony danych. Jednak w celu realizacji konkursu podanie przez użytkownika niektórych danych osobowych może być nie do uniknięcia. Dane osobowe obejmują na przykład nazwisko, adres i wiek użytkownika, bez których wyłonienie zwycięzcy nie byłoby możliwe. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu. goodbeans zobowiązuje się do operowania danymi osobowymi w sposób poufny i będzie wykorzystywać te informacje wyłącznie zgodnie z odpowiednimi ścisłymi regulacjami prawnymi. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszym Oświadczeniu o Ochronie Danych.
  2. goodbeans zastrzega sobie prawo do publikowania nazwiska zwycięzcy. Zwycięzca niniejszym wyraża zgodę na publikację, o ile nie wyrazi sprzeciwu wobec takiego ujawnienia z chwilą wzięcia udziału w konkursie.
  3. goodbeans pragnie zaznaczyć, że jest zobowiązany do utworzenia spisu wszystkich danych osobowych podanych w momencie przystąpienia do konkursu. goodbeans jest także zobowiązany do przechowywania tych danych przez określony czas po zakończeniu konkursu oraz, jeżeli ma to zastosowanie, do przedstawienia ich odpowiednim organom regulacyjnym. Każdy uczestnik konkursu goodbeans zgadza się na wykorzystywanie i przechowywanie danych.
 6. Inne
  1. Odnośnie realizacji konkursów przez goodbeans, zastosowanie mają wyłącznie prawa Republiki Federalnej Niemiec. Wyłączne miejsce sądownictwa, w zakresie dozwolonym przez prawo, to Berlin. Jeżeli którekolwiek postanowienie Warunków Umowy wymienionych powyżej jest lub stanie się nieważne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia zachowują moc.

przewiń do góry