Warunki umowy

korzystania z platformy internetowej „Panfu“ (www.panfu.pl), produktu należącego do
goodbeans GmbH
Weinmeisterstr. 10
10178 Berlin
Sąd Rejonowy Charlottenburg, HRB 110809 B

Zaktualizowanego: 3 maja 2011
 1. Zakres Zastosowania
  1. GOODBEANS GmbH (zwany dalej GOODBEANS) jest operatorem portali internetowych Panfu (www.panfu.pl) i Oloko (www.oloko.pl). Członkowie i użytkownicy usług świadczonych na tych platformach zwani będą dalej "użytkownikami".
  2. GOODBEANS dostarcza użytkownikowi wszystkich usług wyłącznie na podstawie niniejszych Warunków Umowy (zwanych dalej "Warunkami Umowy"). Regulują one korzystanie z usług świadczonych na Panfu, udostępnionym przez GOODBEANS, jak również relacje pomiędzy GOODBEANS oraz użytkownikami usług.
  3. Warunki Umowy mają zastosowanie do wszystkich treści, funkcji, narzędzi i innych usług (dalej zwanych usługami), które GOODBEANS udostępnia w ramach Panfu. Oprócz Warunków Umowy, obowiązują także Oświadczenie o Ochronie Danych oraz "Warunki Uczestnictwa w Konkursach" dotyczące udziału w konkursach. GOODBEANS zachęca wszystkich użytkowników i ich rodziców do dokładnego zapoznania się z "Kodeksem Postępowania" GOODBEANS GmbH i do stosowania się do niego.
  4. Warunkiem zawarcia umowy jest fakt bycia osobą pełnoletnią lub zgoda swojego prawnie upoważnionego przedstawiciela (na przykład rodziców).
  5. Umowny partner GOODBEANS jest upoważniony do utworzenia konta użytkownika dla siebie lub innej osoby i udzielenia tej osobie ("użytkownikowi") upoważnienia do korzystania z udostępnionych usług. Jeśli korzystanie z usług jest udzielone drugiej osobie przez umownego partnera, szczególnie gdy chodzi o osobę niepełnoletnią, w gestii partnera leży, aby zapewnić, że osoba ta wywiąże się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Umowy oraz, że umowny partner może również zostać pociągnięty do odpowiedzialności za postępowanie tej osoby wobec GOODBEANS. Poza tym, zastosowanie mają klauzule 9.5, 10.1 i 7.5 oraz 7.6. Konto użytkownika jest niezbywalne.
  6. Wraz z korzystaniem z oferowanych usług i rejestracją na Panfu, użytkownik akceptuje niniejsze Warunki Umowy. Sprzeczne Warunki Umowy, jak również potencjalne Warunki Umowy użytkowników, zostają niniejszym wyraźnie odrzucone. Mają one zastosowanie jedynie w przypadku, gdy GOODBEANS bezpośrednio i w formie pisemnej wyraził na nie zgodę. W szczególności samo przeoczenie odrzucenia innych Warunków Umowy przez GOODBEANS nie oznacza, że zostały one zaakceptowane.
  7. Warunki Umowy dostępne są dla użytkownika w dowolnym momencie na www.panfu.pl pod linkiem "Warunki Umowy".
  8. GOODBEANS zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Umowy w przyszłości. W tym przypadku GOODBEANS powiadomi swoich użytkowników o wszelkich zmianach w Warunkach Umowy z odpowiednim wyprzedzeniem drogą e-mailową, podkreślając, że zmiany zostaną uznane za zaakceptowane, o ile użytkownik nie sprzeciwi im się w ciągu czterech tygodni, lub w czasie ponownego korzystania z usług po powiadomieniu o zmianach w Warunkach Umowy. Jeśli klient sprzeciwi się zmianom, GOODBEANS ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.
  9. Nasze usługi mogą zawierać linki do innych stron internetowych. Staramy się wyświetlać jedynie linki do stron internetowych, które w momencie tworzenia podlinkowania zostały uznane za bezpieczne. Niemniej jednak GOODBEANS nie ma żadnego wpływu na zawartość tych stron, a zatem ich zawartość może ulec zmianie bez naszej wiedzy. Pragniemy podkreślić, że nie monitorujemy na bieżąco zawartości podlinkowanych stron internetowych. Nie uwzględniamy treści, które będą dostępne na lub za pośrednictwem takich stron lub źródeł oraz odmawiamy jakiejkolwiek odpowiedzialności lub gwarancji za niniejsze strony. W kwestii zawartości stron zewnętrznych lub osadzonych zwrócić się należy do Warunków Umowy odpowiednich dostawców.
 2. Wymagania Techniczne
  1. W celu korzystania z Panfu, potrzebny jest komputer z dostępem do internetu, dostęp do internetu oraz przeglądarka internetowa. Do wykorzystywania i odtwarzania treści dźwiękowych, komputer musi być wyposażony w niezbędne urządzenia wyjściowe (kartę dźwiękową, głośniki, itp.), a także w odpowiednie oprogramowanie.
  2. Za stworzenie wymaganych warunków technicznych wyłączną odpowiedzialność ponosi użytkownik. GOODBEANS pragnie podkreślić, że w wyniku korzystania z internetu, poniesione mogą zostać dodatkowe koszty i opłaty pobierane przez osoby trzecie (np. za dostarczanie dostępu do internetu, opłaty za połączenie). GOODBEANS zaleca korzystanie z połączenia szerokopasmowego, które pobiera opłaty w formie ryczałtu ("flat rate").
 3. Opis Usług
  1. W zakresie ograniczeń technicznych i operacyjnych, GOODBEANS gwarantuje dostęp do usług świadczonych dla użytkowników w internecie. W tym kontekście, użytkownik otrzymuje proste, niezbywalne prawa do korzystania z usług świadczonych w ramach niniejszych Warunków Umowy.
  2. Usługi na Panfu są na bieżąco aktualizowane, modyfikowane i rozszerzane. Użytkownik zatem otrzymuje prawo do korzystania z określonej usługi tylko w aktualnej wersji. Użytkownik nie ma prawa do roszczeń w kwestii aktualizacji danej gry.Użytkownik nie ma prawa do roszczeń wobec GOODBEANS w celu zapewnienia pewnych funkcji i stałego ich udostępniania.
  3. Korzystanie z usług świadczonych przez GOODBEANS w ramach niniejszych Warunków Umowy w celach zarobkowych lub w innych celach komercyjnych jest niedozwolone.
 4. Użytkowanie i Zawacie Umowy
  1. GOODBEANS oferuje swoje usługi wyłącznie konsumentom w rozumieniu § 13 BGB (niemieckiego kodeksu cywilnego). Stronami zawierającymi umowę mogą być jedynie osoby, (i.) które mają skończone 18 lat, (ii.) których prawni przedstawiciele wyrazili zgodę na użytkowanie serwisu lub (iii.) które mają skończone 7 lat, lecz jeszcze nie 18, oraz płacą za usługi zawarte w umowie za pomocą środków przyznanych im specjalnie w tym celu lub w celu wykorzystania według własnego uznania przez ich prawnego przedstawiciela lub, za ich zgodą, przez osobę trzecią.
  2. W celu korzystania z usług świadczonych na Panfu, użytkownicy muszą zarejestrować konto użytkownika na Panfu.
  3. Konto użytkownika zostanie utworzonie jedynie pod warunkiem, że użytkownik wypełni wszystkie pola oznaczone jako wymagane w formularzu rejestracyjnym, całkowicie, zgodnie z prawdą i dokładnie, akceptując niniejszym ważność Warunków Umowy oraz zgadzając się na ich przechowywanie i wykorzystywanie, jak wyszczególniono w Oświadczeniu o Ochronie Danych.
  4. Poprzez rejestrację, użytkownik zawiera pierwszą (darmową) umowę z GOODBEANS, regulowaną przez niniejsze Warunki Umowy.
  5. Zamawiając treści powiązane z kosztami (odnosi się to do "Złotego Członkostwa"), zarejestrowany klient zawiera kolejną umowę z GOODBEANS, która jest odrębna w stosunku do rejestracji oraz regulowana również przez niniejsze Warunki Umowy. Użytkownik jest powiadamiany o koszcie usługi i mających zastosowanie obecnych cenach i warunkach płatności przed zawarciem tej umowy. Ta dodatkowa umowa o odpłatnych usługach zostaje utworzona, gdy klient akceptuje obowiązek zapłaty przez kliknięcie w pole potwierdzenia na odpowiedniej stronie internetowej.
  6. Każdy użytkownik musi posiadać ważny adres e-mail, aby zarejestrować konto użytkownika. Po zakończeniu procesu rejestracji, GOODBEANS potwierdzi zawarcie umowy przez wysłanie e-maila na podany podczas rejestracji adres.
  7. Umowa zostaje zawarta dopiero wtedy, gdy zostanie wysłany do Państwa e-mail z potwierdzeniem. GOODBEANS będzie przechowywać Państwa dane zawarte w umowie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prześle Państwu przedmiot umowy wraz z e-mailem potwierdzającym zgodnie z klauzulą 4.6. Mogą Państwo uzyskać dostęp do danych umowy w dowolnym momencie poprzez sekcję Moje Konto. Postanowienie dotyczące adresu e-mail służy jedynie do potwierdzenia konta użytkownika i nawiązania kontaktu z klientem ze strony GOODBEANS, adres e-mail nie zostanie przesłany do innych użytkowników GOODBEANS.
  8. Prawnie wiążące oświadczenia (np. zmiany w warunkach uczestnictwa, odwołania lub inne powiadomienia) mogą być przesłane do członka za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany podczas procesu rejestracji. Oświadczenia te uważane są za doręczone, gdy są one dostępne w skrzynce odbiorczej w normalnych warunkach. Dostęp członkowski chroniony jest hasłem. Podczas rejestracji, użytkownik jest zobowiązany wybrać bezpieczne hasło (o długości przynajmniej 6 znaków, składające się z liter, cyfr i znaków specjalnych). Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania swojego hasła w tajemnicy i nie podawania go osobom trzecim. W tym kontekście, GOODBEANS pragnie zaznaczyć, że jego pracownicy nigdy nie poproszą użytkownika o podanie swojego hasła, zarówno w trakcie rozmów/rozmów telefonicznych, ani za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  9. Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić GOODBEANS natychmiastowo w przypadku zdania sobie sprawy o posiadaniu jego hasła przez nieupoważnione osoby trzecie. Jeżeli w wyniku zaniedbania użytkowników, za pomocą ich hasła z usług Panfu korzystają osoby trzecie, użytkownicy osobiście ponoszą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody poniesione przez GOODBEANS.
 5. Dostępność i Funkcjonalność
  1. GOODBEANS stara się utrzymywać Panfu dostępnym 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Ze względu na prace konserwacyjne lub kwestie techniczne związane np. z połączeniem sieciowym, możliwe jest, że dostęp do Panfu będzie tymczasowo ograniczony lub całkowicie przerwany. GOODBEANS nie ponosi zatem żadnej odpowiedzialności oraz nie daje gwarancji nieprzerwanej dostępności lub ciągłej użyteczności Panfu.
  2. Użytkownicy mogą używać jedynie gotowych wyrażeń i widzieć jedynie wiadomości tych Pand, których czat również jest na tym samym poziomie ochrony. Wiadomości można znaleźć w lewym dolnym rogu ekranu gry.
  3. GOODBEANS ma za cel sprawne działanie, skuteczne funkcjonowanie i funkcjonalność Panfu. Jednakże, użytkownik wyraża zgodę na fakt, że oprogramowanie nie zawsze jest wolne od błędów oraz, że błędów technicznych nie można w całości wykluczyć. Użytkownik potwierdza również, że podczas komunikacji przez internet, oddziaływują ze sobą różne komputery z różnymi programami w różnych konfiguracjach, co zazwyczaj powoduje trudności w zakresie sprawnego funkcjonowania. Z tego powodu GOODBEANS nie ponosi odpowiedzialności, ani nie daje gwarancji na działanie i funkcjonowanie Panfu, na potencjalnie oferowane w nim do pobrania pliki, ani na bezbłędne działanie sprzętu i oprogramowania używanego na i przez Panfu.
 6. Płatności
  1. Zasadniczo, korzystanie z Panfu jest bezpłatne. W celu korzystania z dodatkowych usług i właściwości portalu internetowego, wymagane jest wykupienie płatnego członkostwa (Złote Członkostwo). Opłaty za korzystanie, jak również zakres odpłatnych usług świadczonych przez GOODBEANS wynika z Cen i Korzyści, które obowiązują od momentu zawarcia odpowiedniej umowy. Ceny i Korzyści udostępnione są pod adresem: (www.panfu.de/legal-information/preise-und-leistungen.html). Płatności oparte na czasie trwania powinny być dokonywane z wyprzedzeniem. Należne opłaty dokonane mogą być wyłącznie za pomocą możliwości wymienionych na stronie internetowej lub w cenniku.
  2. Oferta korzystania z treści powiązanych z kosztami za pośrednictwem GOODBEANS stanowi dla użytkownika wiążącą ofertę celu zawarcia umowy. Użytkownik może zaakceptować tę ofertę wysyłając zamówienie do GOODBEANS po zarejestrowaniu się na pożądany i wybrany system płatności. Błędy przy wprowadzaniu danych mogą być poprawione przez użytkownika poprzez użycie wstecznego przycisku nawigacji w przeglądarce lub poprzez anulowanie i ponowne uruchomienie procesu zamówienia.
  3. GOODBEANS przechowuje zamówienie użytkownika i dostarczone dane zamówienia. Użytkownik otrzymuje potwierdzenie zamówienia.
 7. Okres Umowy, Przedłużenie Umowy, Rezygnacja, Blokowanie
  1. Odpowiedni okres umowy Złotego Członkostwa wynika z naszych Cen i Korzyści. Lista cen i usług dostępna jest na stronie: www.panfu.de/legal-information/preise-und-leistungen.html
  2. Umowa o Złote Członkostwo jest automatycznie przedłużana na czas trwania pierwszego okresu umowy i za standardową cenę wyszczególnioną w Cenach i Korzyściach, o ile nie zostanie anulowana najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem danego okresu umowy w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku abonamentów próbnych, abonamentów promocyjnych i podobnych ofert, zasada ta może mieć odstępstwa. W tych przypadkach, użytkownik zostanie powiadomiony o okresie obowiązywania umowy dotyczącej próbnego abonamentu, o prawie odstąpienia od umowy i o ewentualnym automatycznym przedłużeniu.
  3. Przy zamówieniu usług powiązanych z kosztami (Złotego Członkostwa), wraz z potwierdzeniem zamówienia, użytkownik zostanie poinformowany o odpowiadającym okresie umowy, dniu rozpoczęcia umowy i okresie trwania przedłużenia, o ile w porę nie została przesłana rezygnacja.
  4. W zakresie rezygnacji , należy dokonać ścisłego rozróżnienia pomiędzy umowami bezpłatnymi, powstałymi w wyniku rejestracji, a umowami powiązanymi z kosztami powstałymi w wyniku zamówienia usługi powiązanej z kosztem (Złotego Członkostwa).
   1. Klient ma prawo do rezygnacji z bezpłatnej umowy z GOODBEANS w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Rezygnacja z tego bezpłatnego członkostwa następuje w wyniku użycia linku "Usuń Profil" pod "Moje Konto" na stronie Panfu. Alternatywnie, użytkownik może zgłosić swoją rezygnację z bezpłatnej umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
   2. GOODBEANS zastrzega sobie prawo do anulowania bezpłatnej umowy z użytkownikiem z 14 dniowym okresem wypowiedzenia. Prawo do wypowiedzenia z ważnego powodu lub do zablokowania klienta pozostaje przy tym nienaruszone.
   3. Rezygnacja z umowy powiązanej z kosztami (Złotego Członkostwa) musi być dokonana co najmniej na 14 dni kalendarzowych przed upływem okresu zakończenia umowy - lub, w przypadku gdy w momencie zakupu dostępu powiązanego z kosztami został ustalony inny termin, w terminie, który został podany - (klauzula 7.2).
   4. Rezygnacja z umowy powiązanej z kosztami (Złotego Członkostwa) jest skuteczna tylko wtedy, gdy zostanie dokonana poprzez wyraźne oświadczenie na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celu właściwego przypisania i ochrony przed nadużyciami, klient zobowiązany jest udostępnić w czytelnej formie (WIELKIMI LITERAMI) w treści swojego listu rezygnacyjnego, swoje imię i nazwisko, kraj, w którym korzysta z usług Panfu, adres e-mail użyty do rejestracji na Panfu oraz swoją nazwę użytkownika.
   5. Sprecyzowane informacje: umowa powiązana z kosztami (Złote Członkostwo) nie może zostać anulowana przez zwykłe usunięcie profilu. Jeśli użytkownik usług powiązanych z kosztami (Złotego Członkostwa) usunie swój profil, umowa powiązana z kosztami pozostanie nienaruszona. Poprzez usunięcie profilu, klient rezygnuje jedynie z wykorzystania jeszcze niewykorzystanych, ale już opłaconych usług. Oznacza to, że klient nie otrzyma zwrotu już wykonanej płatności. Pisemna rezygnacja z umowy powiązanej z kosztami - jak opisano powyżej - jest wymagana w każdym przypadku.
  5. Obie strony umowy mają prawo do rozwiązania umowy z ważnych przyczyn bez zachowania terminu wypowiedzenia. Dla GOODBEANS do ważnych przyczyn należą szczególnie następujące okoliczności:
   1. nie uda się Państwu dokonać płatności w okresie dłuższym niż 10 dni po otrzymaniu przypomnienia o płatności;
   2. naruszą Państwo, lub użytkownik, który korzysta z usługi za pośrednictwem Państwa konta, Kodeks Postępowania GOODBEANS lub w inny sposób stale naruszane będą istotne warunki niniejszych Warunków Umowy oraz, mimo ostrzeżenia, problem ten nie zostanie rozwiązany w rozsądnym okresie czasu. Ostrzeżenie nie jest wymagane, jeśli jego skuteczność zostanie uznana za nieprawdopodobną do osiągnięcia, lub jeśli naruszenie jest wystarczająco poważne dla GOODBEANS, aby uznać, że nie należy spodziewać się przestrzegania umowy.Naruszenie prawa, może również wynikać z nieprzestrzegania Państwa obowiązku nadzoru opisanego w klauzuli 9.5.
   3. wymagania prawne lub wymagania określone przez inny organ wymagają rezygnacji z usługi w obecnej formie lub wstrzymania przez GOODBEANS usług lub działań biznesowych. Prawa odstąpienia od umowy pozostają nienaruszone przez wymienione wyżej prawa odwołania.
  6. Jeśli Państwo, lub użytkownik, który korzysta z usługi za pośrednictwem Państwa konta, naruszą Kodeks Postępowania GOODBEANS lub w inny sposób naruszą niniejsze Warunki Umowy, GOODBEANS, bez uszczerbku na prawie nadzwyczajnej rezygnacji zgodnie z klauzulą 7.5, jest uprawnione do zablokowania dostępu do usługi za pomocą określonego konta użytkownika tymczasowo lub całkowicie. O ile jest to uzasadnione, blokowanie wymaga uprzedniego ostrzeżenia wydanego przez GOODBEANS w celu udostępnienia możliwości rozwiązania tego problemu. Uprzednie ostrzeżenie nie jest wymagane, jeżeli zablokowanie jest konieczne, aby zapobiec uszkodzeniom GOODBEANS, spraw powiązanych z GOODBEANS oraz innych użytkowników serwisu. Zablokowanie dostępu z wyżej wymienionych przyczyn nie unieważnia obowiązku klienta do zapłaty za treści powiązane z kosztami (Złote Członkostwo). W przypadku zablokowania konta użytkownika, użytkownika ten nie ma pozwolenia na uzyskanie dostępu do naszych usług za pomocą nowego lub innego konta użytkownika.
  7. Przepisy opisane w klauzulach 10.1, 10.4, 11.4, 14 i 15 obowiązują nawet po zakończeniu umowy.
 8. Prawo Odstąpienia od Umowy
  1. Każdy użytkownik może bez podania przyczyn wycofać deklarację zawarcia umowy w ciągu dwóch tygodni.
  2. Okres dwóch tygodni rozpoczyna się najwcześniej z chwilą otrzymania tych zasad na piśmie, a najpóźniej z chwilą zawarcia umowy, po potwierdzeniu otrzymania zasad poprzez kliknięcie w odpowiednie pole.
  3. Odstąpienie od umowy należy wyrazić w formie pisemnej i skierować do GOODBEANS GmbH drogą elektroniczną. Czas wysłania odstąpienia uznaje się za wystarczający do przestrzegania warunków odstąpienia od umowy. Odstąpienie przesłać należy na adres:
   GOODBEANS GmbH
   Z dopiskiem Withdrawal
   Weinmeisterstr. 10
   10178 Berlin
   Email: Formularz kontaktowy
  4. Jeżeli użytkownik nie odstąpi od umowy w okresie obowiązywania umowy o Złotym Członkostwie, Złote Członkostwo zostanie automatycznie odnowione na koniec okresu trwania umowy i przedłużone na okres pierwotnej umowy i na poziomie stawki standardowej. Standardowe stawki wynikają z listy cen i usług obowiązującej w momencie zawierania danej umowy. Ceny i Korzyści dostępne są pod adresem: www.panfu.com/legal-information/prices-and-services.html. Ustawowe regulacje są przez te zasady nienaruszalne.
 9. Ogólne Obowiązki Użytkownika i Obowiązkowy Nadzór
  1. Członkowie są zobowiązani do zapewnienia przestrzegania przez użytkowników niniejszych Warunków Umowy oraz obowiązków z nich wynikających. Członkowie są w pełni odpowiedzialni za wszystkie działania wykonywane za pośrednictwem ich konta. Tym samym niniejsze zobowiązania mają zastosowanie także do użytkowników, którzy są członkami gospodarstwa domowego, a nie posiadają własnego członkostwa.
  2. Podczas rejestracji zobowiązani są Państwo do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych informacji wymaganych w formularzu rejestracyjnym.
  3. Zabronione jest korzystanie z naszego serwisu lub jego części w celach komercyjnych jakiegokolwiek rodzaju, oferowanie naszych usług jako Państwa usług oraz udostępnianie naszych usług bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody; np. naśladowanie, sprzedawanie, wynajmowanie, używanie lub oferowanie ich we własnych lub osób trzecich celach promocyjnych.
  4. Członek jest zobowiązany do upewnienia się, że z dostępu do naszych usług korzysta wyłącznie on sam lub upoważnieni przez niego użytkownicy (patrz klauzula 1.5). Jest on ponadto zobowiązany do zachowania w tajemnicy dostępu do danych, w szczególności haseł, oraz do dopilnowania, że hasła upoważnionych użytkowników będą także zachowywane przez nich w tajemnicy. Członek jest także zobowiązany zgłosić niezwłocznie do GOODBEANS każde niewłaściwe użycie haseł lub kont użytkowników.
  5. Poprzez podjęcie odpowiednich środków, należy upewnić się, że użytkownicy, którzy korzystają z usług za pośrednictwem Państwa konta użytkownika, przestrzegają niniejszych Warunków Umowy, a także w szczególności wszelkich zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Umowy. To Państwo obciążeni są odpowiedzialnością za wszystkie działania użytkownika korzystającego z Państwa dostępu do naszych usług. Rodzice zobowiązani są do wspierania i nadzorowania korzystania z usług przez osoby nieletnie. Naruszenie wyżej wymienionych obowiązków może doprowadzić do częściowego lub całkowitego zablokowania dostępu oraz/lub do anulowania Państwa umowy (patrz klauzule 7.5 i 7.6).
  6. Każdy członek musi zobowiązać się do powstrzymywania siebie oraz innych użytkowników od działań, które zakłócają lub mogą zakłócić funkcjonowanie usług GOODBEANS (np. przez oprogramowanie lub inne skrypty). Dotyczy to także w szczególności wykorzystywania oprogramowania typu „robot”, „spider” lub „offline reader”, które automatycznie generuje żądania użytkownika poprzez internet.
 10. Odpowiedzialność i Zakazane Działania
  1. Odpowiedzialność za wszelkie informacje, dane, teksty, pliki audio, zdjęcia, grafikę, wideo, wiadomości lub inne materiały („treści”), które są przechowywane, publikowane lub przekazywane za pomocą Panfu, ponoszą wyłącznie i bez ograniczeń osoby, od których te treści pochodzą; a więc np. odpowiedzialność za treści, które członek lub uprawniony przez niego użytkownik stworzył sam, ale także treści, które członek lub uprawniony przez niego użytkownik otrzymał z innego źródła oraz przechowywał, publikował oraz/lub przekazywał za pomocą www.panfu.pl, ponosi wyłącznie i bez ograniczeń sam członek.
  2. GOODBEANS nie kontroluje treści, które członkowie i użytkownicy przechowują, publikują oraz/lub przekazują za pośrednictwem Panfu, a zatem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za trafność, adekwatność, jakość czy też zgodność tych treści z prawem.
  3. W ramach korzystania z usługi, zabronione jest prowadzenie nielegalnych działań, w szczególności:
   1. przechowywanie, publikowanie oraz/lub przekazywanie treści, które zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi lub oceną GOODBEANS są niezgodne z prawem, obraźliwe, napastliwe, zniesławiające, wulgarne, obsceniczne, oszczercze, podburzające, ekstremistyczne, rasistowskie lub w inny sposób gorszące dla nieletnich, naruszające ich rozwoj, szczególnie pornograficzne, promujące przemoc lub w inny sposób szkodliwe dla nieletnich;
   2. przechowywanie, publikowanie oraz/lub przekazywanie treści naruszających prawa osób trzecich, w szczególności patentów, marek, praw autorskich lub pomocniczych praw autorskich, poufnych informacji biznesowych, praw osobistych lub praw majątkowych;
   3. przechowywanie, publikowanie oraz/lub przekazywanie treści, które zawierają wirusy komputerowe lub inne informacje, pliki lub programy, które są zaprojektowane w celu przerywania, uszkadzania, niszczenia lub ograniczania funkcjonalności oprogramowania, sprzętu komputerowego lub urządzeń telekomunikacyjnych;
   4. przechowywanie, publikowanie oraz/lub przekazywanie treści, których członek nie ma prawa ujawniać;
   5. podszywanie się pod inną osobę, na przykład przedstawiciela GOODBEANS, lub kogokolwiek innego dopuszczonego do tych usług, a także fałszywe wykazywanie powiązań z takimi osobami lub podanie fałszywych danych osobowych (np. CV, kwalifikacje);
   6. fałszowanie nagłówków lub w innego rodzaju manipulacja znakami identyfikacyjnymi w celu ukrycia pochodzenia wszelkich treści przekazywanych w ramach usługi;
   7. przechowywanie, publikowanie oraz/lub przekazywanie niepożądanych reklam, reklam komercyjnych lub masy e-maili (spamu), łańcuszków, systemów kuli śnieżej lub innych reklam;
   8. nękanie, obrażanie, grożenie, oczernianie, dręczenie, zawstydzanie oraz inne tego typu szkodzenie komukolwiek, osobie fizycznej, prawnej czy też spółce, a także roszczenie lub rozpowszechnianie nieprawdziwych rzeczy o osobie fizycznej, prawnej lub spółce;
   9. pobieranie, przechowywanie lub przekazywanie danych osobowych innych użytkowników bez ich zgody.
  4. Mimo tego, że GOODBEANS nie sprawdza, ani nie kontroluje treści użytkownika, GOODBEANS wciąż zastrzega sobie prawo do odrzucenia, zablokowania, usunięcia treści lub do publikowania jej w innym miejscu w ramach serwisu, gdzie będzie dostępna za pośrednictwem www.panfu.pl, bez podania powodów i ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności treści, która zgodnie z wiedzą GOODBEANS, narusza niniejsze Warunki Umowy.
 11. Hosting, Treści Publikowane przez Użytkownika
  1. Udzielamy Państwu pozwolenia na korzystanie z naszych usług zgodnie z regulacjami ustawowymi i przepisami niniejszych Warunków Umowy w celu przechowywania treści, publikowania, przekazywania i dzielenia się z innymi użytkownikami. GOODBEANS nie nadzoruje Państwa, ani nie domaga się prawa własności do Państwa treści.
  2. Korzystając z naszych usług, zlecają nam Państwo przechowywanie i udostępnianie swoich treści w ramach naszych usług w ich obecnej lub przyszłej formie, zgodnie z przepisami niniejszych Warunków Umowy.
  3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się na to, aby w ramach naszych usług i za ich pośrednictwem, w sąsiedztwie jego treści, potencjalnie także przed i po (szczególnie w przypadku zdjęć, zapisów audio i wideo) wyświetlane były sprzedawane przez nas reklamy i niniejszym wyraźnie deklaruje swoją zgodę na tę procedurę. W celu zwiększenia funkcjonalności naszych usług, w szczególności poprzez funkcję wyszukiwania, użytkownik wyraża również zgodę na tworzenie mniejszych ujęć (miniatur) zdjęć i filmów oraz na wykorzystywanie ich w ramach usług GOODBEANS. Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że techniczne przetwarzanie i przesyłanie naszych usług, w tym jego własnych treści, może wymagać przekazów przez różne sieci oraz/lub wprowadzania zmian technicznych w celu dostosowania do wymogów technicznych połączonych sieci lub innych urządzeń technicznych.
  4. Użytkownik gwarantuje, że zarówno on, jak i użytkownicy korzystający z usług za pośrednictwem jego konta, posiadają wszystkie niezbędne prawa do treści, które za pośrednictwem naszych usług przechowują, publikują oraz/lub przekazują, a zatem żadne prawa osób trzecich, żadne przepisy prawne, ani żadne postanowienia niniejszych Warunków Umowy, a szczególnie przepisy określone w klauzuli 10.3 nie są naruszane. W przypadku, gdy użytkownik nie jest właścicielem praw do treści, których użył, gwarantuje on, że wszystkie przeniesienia praw, licencje, umowy, zgody i inne zostały przez niego uzykane. W przypadku naruszenia tych gwarancji lub jednej z nich, użytkownik zwalnia nas od odpowiedzialności wobec osób trzecich zgodnie z klauzulą 15 i w pełni nas zabezpiecza.
  5. GOODBEANS jest upoważniony do przechowywania treści i przekazywania ich osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze jeżeli takie środki są niezbędne i zgodne z prawem w celu (a) spełnienia przepisów prawnych lub odpowiedzi na oficjalne zamówienie (postanowienie sądu, oficjalny nakaz), (b) egzekwowania niniejszych Warunków Umowy, (c) odpowiedzi na zawiadomienie o naruszeniu prawa przez osoby trzecie lub (d) ochrony i obrony praw, własności i bezpieczeństwa osobistego GOODBEANS, jego użytkowników oraz społeczeństwa.
 12. Zawiadomienie o Naruszeniu
  1. GOODBEANS respektuje własność intelektualną innych i o to samo prosi swoich użytkowników.
  2. Jeśli użytkownik ma wrażenie, że przez treści innego członka/użytkownika, który korzysta z usług www.panfu.pl do przechowywania, publikacji lub przesyłania swoich treści, naruszone zostały jego własne prawa autorskie, prosimy o poinformowanie nas o tym podając następujące informacje:
   1. opis dzieła chronionego prawem autorskim, które zostało w opinii użytkownika naruszone;
   2. opis miejsa, w którym można znaleźć naruszony w opinii użytkownika materiał;
   3. elektroniczny lub odręczny podpis osoby upoważnionej do praw;
   4. adres pocztowy, numer telefonu i adres e-mail;
   5. oświadczenie w dobrej wierze, że zakwestionowane użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego agenta lub prawo;
   6. ustawowe oświadczenie, że powyższe informacje są prawdziwe, że użytkownik jest właścicielem praw autorskich lub, że jest on upoważniony do praw.
 13. Ochrona Danych
  1. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacje na temat ochrony danych w naszym Oświadczeniu o Ochronie Danych. Oświadczenie to dostępne jest na stronie: www.panfu.com/legal-information/data-protection.html.
 14. Odpowiedzialność i Ograniczenie Odpowiedzialności
  1. Roszczenia odszkodowawcze wobec GOODBEANS są wyłączone, bez względu na podstawę prawną, o ile GOODBEANS, jego prawni przedstawiciele lub osoby pomocnicze nie postępowały umyślnie lub z karygodnym zaniedbaniem. Jeżeli chodzi o przeciętne zaniedbania, GOODBEANS może zostać obciążony odpowiedzialnością tylko w przypadku, gdy GOODBEANS, jego prawni przedstawiciele, pracownicy wykonawczy lub osoby pomocnicze naruszyły umowny obowiązek decydujący o zakończeniu umowy. W takim przypadku, roszczenia o odszkodowanie są ograniczone do typowych dla umowy, przewidywalnych szkód.
  2. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do roszczeń o odszkodowanie wynikających z uszczerbku na życiu, ciele, zdrowiu, przy założenia gwarancji jakości lub nieuczciwego ukrywania wad przez GOODBEANS.
  3. Roszczenia odszkodowawcze wobec GOODBEANS ulegają przedawnieniu w terminie dwunastu miesięcy od powstania, o ile nie wynikają one z czynu niedozwolonego lub umyślnego zamiaru.
  4. Wykluczenie odpowiedzialności GOODBEANS dotyczy także przedsiębiorstw związanych z GOODBEANS, jak również osobistej odpowiedzialności jego urzędników, pracowników, przedstawicieli i asystentów, partnerów oraz osób pomocniczych GOODBEANS oraz/lub tych z przedsiębiorstw związanych z GOODBEANS.
 15. Zwolnienie z Odpowiedzialności
  1. Niniejszym deklarują Państwo zwolnienie GOODBEANS, przedsiębiorstw związanych z GOODBEANS, a także jego urzędników, pracowników, przedstawicieli i asystentów, partnerów, osób pomocniczych oraz/lub tych z przedsiębiorstw związanych z GOODBEANS, z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń lub żądań odszkodowawczych wysuniętych przez osoby trzecie z powodu lub w wyniku treści przechowywanych, publikowanych oraz/lub przekazywanych przez Państwa w ramach usług GOODBEANS, lub tych postawionych przed Państwem w wyniku korzystania z naszych usług lub z powodu naruszania niniejszych Warunków Umowy lub naruszenia przez Państwa praw osób trzecich. Obejmuje to również uzasadnione koszty obsługi prawnej i koszty sądowe.
 16. Znaki Firmowe i inne Prawa Własności GOODBEANS
  1. Niniejszym potwierdzają Państwo, że wszelkie prawa do usług GOODBEANS i etykiety "GOODBEANS", "Panfu" i "Oloko", w tym znaki firmowe, patenty, własność (intelektualna) i prawa licencyjne oraz inne prawa lub porównywalne w stosunku do nich pozycje prawne należą wyłącznie do GOODBEANS.
  2. Wszelkie prawa do programów, usług, procedur, oprogramowania, technologii, nazw firmowych, znaków firmowych, wynalazków i materiałów należących do GOODBEANS są wyłączną własnością GOODBEANS. GOODBEANS jest właścicielem wszystkich praw do użytkowania powyższych praw. Wykorzystanie wszystkich programów i treści w nim zawartych, materiałów, jak również nazw i znaków firmowych jest udostępnione wyłącznie do celów określonych w niniejszych Warunkach Umowy. Powielanie programów, usług, procedur, oprogramowania, technologii, nazw firmowych, znaków firmowych, wynalazków i materiałów, które są własnością GOODBEANS jest zabronione, o ile nie zostało wyraźnie dozwolone przez GOODBEANS.
  3. Panfu jest zarejestrowanym znakiem firmowym GOODBEANS GmbH, zarejestrowanym w wielu krajach świata.
 17. Obowiązujące Prawo, Miejsce Wykonania. Miejscewa Sądownictwa, Inne
  1. Ma zastosowanie prawo niemieckie z wyłączeniem Konwencji Sprzedaży Narodów Zjednoczonych.
  2. Miejscem wykonania i wyłącznym miejscem sądownictwa jest, o ile prawnie dopuszczalne, Berlin.
  3. Nie zostały uczynione żadne pomocnicze porozumienia ustne. W obrębie działalności naszych usług nie istnieje żaden związek biznesowy, ani inny związek prawny, poza umową użytkowania regulowaną za pomocą niniejszego dokumentu. Zmiany warunków umowy muszą nastąpić w formie pisemnej. Odnosi się to także do zawieszenia lub zmiany tej klauzuli.
  4. Jeśli pewne warunki umowy są lub staną się nieważne całkowicie lub częściowo, nie naruszy to ważności pozostałych postanowień. W przypadku takiego unieważnienia, partnerzy, którzy zawarli umowę, zastąpią nieskuteczne przepisy odpowiednimi obowiązującymi przepisami, aby osiągnąć zamierzony cel gospodarczy, na tyle, na ile to możliwe. Dotyczy to również wszelkich luk prawnych, dla których regulacje nie istnieją.
  5. GOODBEANS ma prawo do zlecania świadczenia części lub całości usług spektrum działania zewnętrznym dostawcom usług lub osobom pomocniczym tak długo, jak nie ma to niekorzystnego wpływu na klienta.
  6. GOODBEANS ma prawo do zlecania świadczenia części lub całości usług spektrum działania zewnętrznym dostawcom usług lub osobom pomocniczym tak długo, jak nie ma to niekorzystnego wpływu na klienta.
  7. Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec, z wyłączeniem niemieckich przepisów kolizji prawnych.
  8. Po zawarciu umowy, klient ma możliwość powołania się na odpowiednie postanowienia zawarte w umowie, uwzględniając Warunki Umowy, oraz przechowania ich w odtwarzalnej formie.
  9. Odpowiedzialność za Panfu spoczywa na GOODBEANS GmbH, Weinmeisterstr. 10, 10178 Berlin, reprezentowanym przez dyrektorów zarządzających Verenę Delius i Moritza Hohl’a.
  10. GOODBEANS GmbH jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością według prawa niemieckiego, zarejestrowaną przez sąd okręgowy w Charlottenburgu – o Rejestrze Sądowym HRB 110809 B.

przewiń do góry